Stimularea mobilității forței de muncă prin acordarea primelor de încadrare și de instalare

Stimularea mobilității forței de muncă prin acordarea primelor de încadrare și de instalare

Având în vedere deficitul de forţă de muncă din anumite regiuni din România reclamat de reprezentanţii mediului de afaceri, asociat cu tendinţa acestora de a-şi reloca activitatea în alte state, s-a apreciat de Guvernul României că se impune luarea de urgenţă a unor măsuri de stimulare a mobilităţii interne a lucrătorilor.
În acest sens, a fost adoptată OUG nr. 60/28.09.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificarile ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 76/2002), iar dispozițiile ordonanței de urgență respective au intrat în vigoare de dată relativ recentă, și anume, la data de 03.12.2016.
De asemenea, de la data de 06.12.2016 au intrat în vigoare și dispozițiile HG nr. 885/29.11.2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002.

Care sunt primele de mobilitate care se pot acorda actualmente?
Potrivit art. 74 alin. 1 din Legea 76/2002, persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă.
Cuantumul primei prevăzute la art. 74 alin. 1 din Legea 76/2002, se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.
Prima de încadrare prevăzută la art. 74 alin. 1 din Legea 76/2002 se acordă pe o perioadă de 12 luni.
Potrivit art. 75 alin. 1 din Legea 76/2002, persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.
Prima de instalare prevăzută la art. 75 alin. 1 din Legea 76/2002 se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:
a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere (art. 75 alin. 2 din Legea 76/2002).
În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare prevăzute la art. 75 alin. 1 din Legea 76/2002, unul va primi suma prevăzută la art. 75 alin. 2 lit. a din Legea 76/2002, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei (art. 75 alin. 3 din Legea 76/2002).
Potrivit art. 75 alin. 4 din Legea 76/2002, prin excepţie de la prevederile art. 75 alin. 2 si 3 din Legea 76/2002, în situaţia în care angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:
a) 3.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a);
b) 6.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b);
c) 3.500 lei pentru fiecare soţ aflat în situaţia prevăzută la alin. (3).
Prima de instalare stabilită în cuantumurile prevăzute la art. 75 alin. 2 si 3 din Legea 76/2002 se acordă în două tranşe, astfel:
a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;
b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
De retinut ca prima de instalare stabilită în cuantumul prevăzut la art. 75 alin. 4 din Legea 76/2002 se acordă într-o singură tranşă, la data instalării.
Prima de încadrare şi prima de instalare, prevăzute la art. 74 şi 75 din Legea 76/2002, denumite în continuare prime de mobilitate, nu se cumulează.

Cine beneficiaza sau nu de primele de mobilitate și pe ce perioadă ?
Primele de mobilitate prevăzute la art. 74 şi 75 din Legea 76/2002 se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.
Nu beneficiază de primele de mobilitate:
a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;
b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. 1 lit. c din Legea nr. 76/2002, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a din Legea nr. 76/2002;
e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;
f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
De reținut că persoanele care beneficiază de primele de mobilitate au dreptul la menţinerea acestora şi în cazul în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii (art. 75 indice 1 alin. 5 din Legea nr. 76/2002).
Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni, în cuantumurile stabilite la art. 75 alin. 2- 4 din Legea nr. 76/2002 şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 75 indice 1 şi 76 din Legea nr. 76/2002.

Când prevede legiuitorul obligația de restituire a primelor de mobilitate?
Potrivit art. 76 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite potrivit dispoziţiilor art. 74 şi 75, în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul următoarelor prevederi:
a) art. 55 lit. b) , art. 56 alin. (1) lit. f) şi h) , art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului;
c) art. 97 lit. b) şi e) , art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, angajaţii au obligaţia de a restitui integral suma primită ca primă de instalare potrivit art. 75 în situaţia în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă într-o perioadă de 12 luni de la angajare (art. 76 alin. 2 din Legea nr. 76/2002).
În situaţia nerespectării prevederilor art. 76 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 76/2002, recuperarea sumelor prevăzute la art. 74 şi 75 din Legea nr. 76/2002 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.
Prin excepţie de la prevederile art. 76 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, angajaţii nu au obligaţia de a restitui sumele prevăzute la art. 74 şi art. 75, în situaţia prevăzută la art. 75 indice 1 alin. 5 din Legea nr. 76/2002.

 

madalina moceanuDespre Autor:
Mădălina Moceanu
Avocat Baroul Bucureşti
Specialist cu o experienţă de peste 17 ani în domeniul dreptului. Autoare/coautoare de cărţi de specialitate în domeniul dreptului: drept comercial/dreptul afacerilor, dreptul muncii, drept civil, drept administrativ, drept penal, drept imobiliar, insolvenţa comercială etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *