Notificarea prealabilă – condiţie de admisibilitate a contestaţiei potrivit noului cadru legislativ al achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau al concesiunilor

Notificarea prealabilă – condiţie de admisibilitate a contestaţiei potrivit noului cadru legislativ al achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau al concesiunilor

În vederea asigurării, la nivel naţional, a unor mecanisme şi proceduri efective, rapide şi eficiente de sesizare şi remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispoziţiilor legale privind atribuirea contractelor, a fost aprobat actul normativ distinct, respectiv Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 393 din 23 mai 2016. Această lege a intrat în vigoare la 26 mai 2016 și transpune Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 şi Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992.

Notificarea prealabilă[1] – element de noutate introdus de Legea nr. 101/2016

Perfecționarea cadrului legislativ, prin aprobarea Legii nr. 101/2016, urmărește îmbunătățirea sistemului de remedii şi căi de atac printr-un set de măsuri sistemice şi complementare. Aceste măsuri sunt menite să asigure o jurisprudenţă consecventă şi predictibilitatea deciziilor pentru a preveni utilizarea abuzivă a contenciosului administrativ-jurisdicţional şi instanţelor, fără a afecta însă dreptul operatorilor economici de a depune contestaţii.

Prin noul cadru normativ:

– devine obligatorie notificarea prealabilă a autorităţii contractante de către operatorul economic, pentru a permite autorităţilor contractante să ia măsurile adecvate, înainte de a fi depusă formal o contestaţie;

– notificarea trebuie comunicată într-un termen-limită;

– autoritatea contractantă trebuie să răspundă cu celeritate oricărei notificări în timpul alocat pentru analiză;

– contestaţia poate fi depusă numai după primirea răspunsului autorităţii contractante sau dacă nu a fost transmis niciun răspuns în termenul stabilit;

– notificarea autorităţii contractante şi contestaţia transmisă către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) nu vor presupune niciun fel de costuri sau garanţii suplimentare pe care ar trebui să le suporte operatorul economic.

Achizițiile directe și achizițiile efectuate de oricare alte entități decât autoritățile contractante/entitățile contractante, astfel cum sunt acestea definite de legislația în materie, sunt excluse din domeniul de aplicare al Legii nr. 101/2016. Acestor achiziții le sunt incidente regulile de drept comun.

Notificarea prealabilă – pașii de urmat

Persoana care se consideră vătămată[2] are obligaţia, sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca inadmisibilă, (care poate fi invocată şi din oficiu, înainte de a se adresa CNSC sau instanţei de judecată competente) să notifice autoritatea contractantă cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a legislaţiei privind achiziţiile publice sau concesiunile.

Această notificare se poate face în termen[3] de:

  1. a) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
  2. b) 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

Notificarea prealabilă se face în scris şi conţine, cel puțin:

– datele de identificare ale persoanei care se consideră vătămată;

– neregulile sesizate;

– măsurile de remediere pe care le consideră necesare a fi luate.

În cazul în care notificarea prealabilă priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP), data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire.

Autoritatea contractantă are obligația legală de a transmite un răspuns prin care comunică dacă urmează sau nu să adopte măsuri de remediere a pretinsei încălcări în termen de 3 zile. Termenul de 3 zile se calculează începând cu ziua următoare primirii notificării prealabile.

În cazul în care autoritatea contractantă transmite un răspuns în sensul că urmează să adopte măsuri de remediere, aceasta are la dispoziţie un termen de 7 zile pentru implementarea efectivă a acestora. Termenul de 7 zile se calculează începând cu ziua următoare transmiterii răspunsului prin care autoritatea contractantă comunică dacă urmează sau nu să adopte măsuri de remediere a pretinsei încălcări.

În cazul procedurilor care se publică în SEAP, măsurile de remediere care urmează să fie adoptate de autoritatea contractantă, înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor, se comunică, în termen de o zi lucrătoare de la adoptare, atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire prin publicarea în SEAP.

În cazul procedurilor a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP, măsurile de remediere care urmează să fie adoptate de autoritatea contractantă se comunică, în termen de o zi lucrătoare de la adoptare, atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire.

Comunicările autorității contractante în cazul procedurilor a căror iniţiere nu se realizează prin publicare în SEAP se realizează prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice/legislaţia privind achiziţiile sectoriale/legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz.

În cazul măsurilor de remediere adoptate după data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor, aceste măsuri se comunică de autoritatea contractantă, în termen de o zi lucrătoare de la adoptare, atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire. Și în acest caz, comunicarea se realizează prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice/legislaţia privind achiziţiile sectoriale/legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz.

Sesizarea CNSC sau a instanţei, după caz, se poate face numai după îndeplinirea procedurii de notificare prealabilă[4].

Suspendarea dreptului de încheiere a contractului

Formularea unei notificări prealabile în termenul legal de către persoana care se consideră vătămată are ca efect suspendarea dreptului de încheiere a contractului.

Suspendarea dreptului de încheiere a contractului nu încetează înainte de expirarea unui termen de:

  1. a) cel puţin 10 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică, achiziţie sectorială sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz;
  2. b) cel puţin 5 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică, achiziţie sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz.

Termenele de suspendare se calculează, astfel:

  1. a) începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă a răspunsului autorităţii contractante în sensul că nu urmează să revoce actele emise sau să adopte măsuri de remediere;
  2. b) începând cu ziua următoare împlinirii termenului de 3 zile[5] – în cazul în care autoritatea contractantă nu a transmis un răspuns;
  3. c) începând cu ziua următoare împlinirii termenului de 7 zile[6]– în cazul în care autoritatea contractantă a transmis un răspuns în sensul că urmează să adopte măsuri de remediere.

Suspendarea dreptului de încheiere a contractului priveşte numai loturile pentru care s-a formulat notificarea prealabilă, în situația în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi.

Încălcarea dispoziţiilor legale privind instituția suspendării dreptului de încheiere a contractului, menționate mai sus, atrage nulitatea absolută a contractului încheiat.

 

Despre Autor:

Simona Dragoman

Avocat în Baroul Ilfov

Cu o experienţă de peste 15 ani în consultanţă juridică în administraţia publică centrală, a reprezentat cu succes în litigii variate (dreptul muncii, achiziţii publice) instituţiile în care şi-a desfăşurat activitatea şi a contribuit la elaborarea a numeroase acte normative. Ca avocat a acordat asistenţă şi reprezentare juridică în materie penală și a colaborat cu ONG-uri pentru reprezentarea intereselor solicitanţilor de azil în România în faţa instanţelor judecătoreşti. În calitate de expert juridic, a asigurat sprijinul autorităților din sistemul de management al instrumentelor structurale în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. În prezent, oferă expertiză juridică entităţilor implicate în gestionarea proiectelor finanţate din fonduri europene, scrie articole şi comentarii pentru Indaco Lege5.

 

Note:

[1] Notificare prealabilă – cererea prin care se solicită autorităţii contractante reexaminarea unui act al autorităţii contractante, în sensul revocării sau modificării acestuia.

[2] Persoană care se consideră vătămată – orice operator economic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

– are sau a avut un interes în legătură cu o procedură de atribuire;

– a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al autorităţii contractante, de natură să producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind o procedură de atribuire.

[3] Termenele procedurale stabilite de Legea nr. 101/2016, exprimate în zile, încep să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Ziua în cursul căreia a fost comunicat un act procedural nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi nelucrătoare, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

[4] EXCEPȚIE: orice persoană care se consideră vătămată de măsurile de remediere adoptate de autoritatea contractantă poate depune contestaţie în faţa CNSC sau instanţei fără îndeplinirea procedurii de notificare prealabilă. Această excepție a fost instituită de legiuitor în scopul evitării formulării unor notificări prealabile succesive, de către diferiți operatori economici. Legea nr. 101/2016 prevede, în cazul acestora, posibilitatea să se adreseze direct CNSC sau instanței cu o contestație.

[5] Termenul de 3 zile – se calculează începând cu ziua următoare primirii notificării prealabile. În acest termen, autoritatea contractantă are obligația legală de a transmite un răspuns prin care comunică dacă urmează sau nu să adopte măsuri de remediere a pretinsei încălcări.

[6] Termenul de 7 zile – se calculează începând cu ziua următoare transmiterii răspunsului prin care autoritatea contractantă comunică că urmează să adopte măsuri de remediere a pretinsei încălcări.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *